headerphoto
PDF Drukuj Email

 

Lista projektów zrealizowanych przez Terra Humana

 

2003

1. Projekt „Warszawiacy warszawskim dzieciom”. W ramach projektu fundacja zorganizowała i przeprowadziła kampanię medialną „Zostań sponsorem Literki A”. Projekt pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Zrealizowany w partnerstwie z Caritas w Warszawie.

2. Starostwo Powiatowe w Otwocku – opracowano „Audyt Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego”.

 

2004

1. Starostwo Powiatowe w Otwocku – opracowano „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego”.

2. Gmina Karczew – opracowano „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew”.

3. Gmina Wieliszew – opracowano aktualizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wieliszew” oraz „Plan Rozwoju Lokalnego”.

4. Gmina Goszczyn – opracowano „Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Goszczyn”.

 

2005

1. Mołdowa. Projekt „Informacja – edukacja – integracja. Wsparcie ambasadorów integracji europejskiej wśród trzeciego sektora w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2005.

2. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Od edukacji do demokracji. Model wsparcia liderów organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2005.

 

2006

1. Program stałej pomocy charytatywnej dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (Rejon Solecznicki) na Litwie.

2. Mołdowa projekt „Razem dla rozwoju. Wzmocnienie administracji samorządowej i innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie na podstawie polskiego doświadczenia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

3. Federacja Rosyjska projekt „Edukacja drogą do demokracji. Wsparcie liderów organizacji pozarządowych, jako czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego Federacji Rosyjskiej”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

4. Mołdowa i Ukraina projekt „Polska – Ukraina – Mołdowa – partnerstwo 3 sektora w budowie społeczeństwa wolnych obywateli”. Projekt był finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA 2005/2006 Współpraca lokalna.

5. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Współpraca, obywatel, rozwój – doświadczenie polskiego samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, jako czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

6. Gruzja. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Toczący się kamień nie obrasta mchem... Wsparcie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Gruzji”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

7. Armenia. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Społeczeństwo obywatelskie – szansa i wyzwanie. Wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Armenii”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

8. Mołdowa. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Wolontariat ponad granicami. Wsparcie organizacji pozarządowych w Mołdowie poprzez rozwój wolontariatu”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

9. Opracowanie procedury zamówień publicznych dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

 

2007

1. Kontynuacja program stałej pomocy dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (rejon solecznicki) na Litwie.

2. Mołdowa projekt "Samorządność i społeczeństwo obywatelskie drogą do demokracji. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej we współpracy międzysektorowej na rzecz wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Mołdowie". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

3. Federacja Rosyjska. Projekt „Współpraca dla rozwoju i demokracji poprzez wsparcie organizacji społecznych Federacji Rosyjskiej”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

4. Mołdowa i Ukraina. Projekt „Jak współpracować, żeby osiągnąć sukces? Doświadczenie współpracy międzysektorowej w Polsce, na Ukrainie i w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA 2006/2007 Współpraca lokalna.

5. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Przede wszystkim człowiek. Strategia zrównoważonego rozwoju, jako narzędzie współpracy i budowy odpowiedzialności - najlepsze polskie doświadczenia dla wspólnot obywatelskich Krymu" . Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

 

2008

1. Program pomocy charytatywnej dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (rejon solecznicki) na Litwie – kontynuacja.

2. Mołdowa. Projekt "Współpraca dla przyszłości. Rozwój samorządu terytorialnego we współpracy ze strukturami społeczeństwa obywatelskiego - najlepsze polskie doświadczenia na rzecz wsparcia inicjatyw lokalnych w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

3. „Promocja rozwoju współpracy ponadnarodowej – Civicportal.org”. Projekt zrealizowany w ramach Programu „Przemiany w Regionie” RITA 2007. Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji.

4. Opracowania dla Gminy Wiązowna:

a. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna,

b. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem,

c. Gminny Program Aktywności Lokalnej.

 

2009

1. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem „Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2009.

 

2010

1. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Strategia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania operacyjnego na rzecz rozwoju instytucji samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2010.

 

2011

1. Wystawa fotograficzna „Lwów każdemu zdrów” - dwugłos Georg Borysowski i Aleksy Jutin. W ramach projektu zostały zorganizowane we Lwowie dwie wystawy fotogramów wybitnych twórców polskich – Georga Borysowskiego i Aleksego Jutina. Obie wystawy cieszyły się dużym powodzeniem publiczności lwowskiej. Wystawa była źródłem inspiracji młodych artystów, którzy zwrócili się do Fundacji z prośbą o zorganizowanie w roku następnym wystawy wspólnej dla młodych twórców. Wystawa była zorganizowana i zrealizowana we współpracy z polskim i ukraińskim środowiskiem artystycznym.

2.  Projekt „Historia mówiona” - Polacy na Ziemi Winnickiej, Żytomierskiej i Chmielnickiej – dokumentacja śladów polskości. Reporterzy Radia i Telewizji OO. Franciszkanów z Winnicy przeprowadzili szereg wywiadów dokumentując relacje osób starszych naocznych świadków eksperymentu narodowościowego pod nazwą „Marchlewszczyzna”, represji sowieckich z lat 30-tych XX wieku oraz świadków II wojny światowej na tych ziemiach. W ramach przeprowadzonego projektu zostało nagranych ponad 80 godzin relacji słownych, od Polaków zamieszkujących najbardziej odległe od centrum rejony Ziemi Winnickiej, Żytomierskiej i Chmielnickiej. Dokumentacja jest wykorzystana do uzupełnienia archiwum tzw. „historii mówionych”, wykorzystywanych przez dziennikarzy radiowych i telewizyjnych do tworzenia programów dokumentalnych i publicystycznych.

3. Projekt - „W poszukiwaniu czasu zastygłego” warsztaty teatralne w stulecie urodzin Czesława Miłosza. Do współpracy zaprosiliśmy znaną dramatopisarkę wileńską Panią Alwidę Antoninę Bajor, która na potrzeby warsztatu napisała sztukę teatralną pod tytułem „Jaszczur, Łania, Szaman i Gabriela – według tekstów Czesława Miłosza i mitów starosłowiańskich”. Wspólnie z autorką sztuki, podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do współpracy w realizacji warsztatów Pana Eugeniusza Ławreńczuka, wybitnego reżysera młodego pokolenia, dyrektora Polskiego Teatru w Moskwie. Podjęliśmy decyzję o wystawieniu sztuki, jako efektu przeprowadzonych prac warsztatowych. Materiał literacki został przekazany uczestnikom warsztatów w celu przygotowania do realizacji warsztatów. Rekwizyty teatralne wykorzystane do realizacji spektaklu zostały wypożyczone z Teatru Polskiego z Moskwy i przywiezione przez reżysera i artystów. W warsztatach wzięli udział młodzi aktorzy z polskich teatrów i kół teatralnych z Moskwy, Żytomierza, Lwowa, Wilna i Solecznik, którzy ucząc się technik aktorskich pod okiem doświadczonego reżysera, przygotowali spektakl będący finalnym efektem warsztatów w Wilnie. Warsztaty teatralne a zarazem próby do spektaklu odbywały się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i trwały 9 dni, natomiast przygotowanie samego spektaklu trwało 4 dni. Spektakl został zarejestrowany przez portal Wilnoteka.

4. Projekt – „Szkolenia dla młodych liderów środowisk polskich z metodologii zarządzania organizację pozarządową, planowania strategicznego, myślenia projektowego oraz pozyskiwania środków, w tym funduszy UE”. Od 9 do 13 listopada 2011 r w Stryju odbyło się szkolenie dla 25 młodych liderów polskich organizacji z zachodniej Ukrainy i Mołdowy. W ramach 5-dniowego warsztatu o tematyce zarządzania organizacją oraz pozyskiwania funduszy, w tym funduszy europejskich, uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę, przekazaną za pomocą metody warsztatowej na temat tworzenia grup roboczych, zarządzania pracą w grupie, planowania strategicznego w organizacji pozarządowej, tworzenia projektów, ich budżetowaniu, realizacji i rozliczaniu. Ważnym elementem było przekazanie wiedzy na temat pisania wniosków aplikacyjnych, w tym o fundusze europejskie dostępne w ramach współpracy transgranicznej, tworzenia koalicji organizacji, tworzenia partnerstw, pozyskiwania funduszy lokalnych. Wskazane zostały możliwe źródła finansowania projektów na Ukrainie w Polsce i UE.

5. Fundacja była partnerem merytorycznym w realizacji projektu na Ukrainie „Dla dobra wspólnego. Strategie zrównoważonego rozwoju oraz ich wdrażanie w życie poprzez planowanie operacyjne, jako narzędzia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenia dla wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Autonomicznej Republice Krymu”. Projekt był zrealizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. Celem ogólnym projektu było Wzmocnienie rozwoju regionalnego i struktur administracji publicznej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach zarządzania w administracji w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego. Projekt zrealizowano w 3 rejonach Autonomicznej Republiki Krym. W rejonach biorących udział w projekcie przeprowadzono warsztaty w oparciu o metodologię zarządzania cyklem projektu (Krasnoperekopsk) oraz tworzenie studium wykonalności (Sowietski, Niżnegorski). Więcej informacji o projekcie na stronie www.liderykrymu.eu

 

2011

1. Projekt „Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad”. Projektem był realizowany w partnerstwie z Programem UNITER i Towarzystwem Lwa i jego celem jest wypracowanie strategii działania dla pięciu Centrów Rozwoju Gromad (CRG) w ramach procesu uspołecznionego. Planowanie strategiczne odbywało się pod kierownictwem trenerów polskich i ukraińskich, co pozwoliło na połączenie doświadczenia polskiego w planowaniu strategicznym z doświadczeniem zachodnio-ukraińskim. Drugim elementem projektu było przeszkolenie grupy 10 doświadczonych trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego. Przeszkoleni trenerzy, w ciągu następnego roku, w oparciu o środki Programu UNITER będą tworzyć plany strategiczne w organizacjach pozarządowych z terenu 5 rejonów AR Krym, co w znaczący sposób podniesie zdolności organizacyjne i kulturę pracy organizacji pozarządowych na Krymie. Podsumowaniem projektu oraz promocją CRG będzie konferencja w Symferopolu prezentująca plany strategiczne pięciu CRG oraz promująca projekt. Projekt jest uzupełnieniem działań podejmowanych od 2010 przez UNITER Project - Civil Society Strengthening Program In Crimea. W ramach programu zostało utworzone w 5 rejonach AR Krymu w miejscowościach Bachczysaraj, Saki, Sewastopol, Dżankoi i Sowietski pięć Centrów Rozwoju Gromad (CRG) – funkcjonujących w formie stowarzyszeń, mających za zadanie aktywizację lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. Projekt był współfinansowany ze
środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

2. Projekt - Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2012”. Fundacja była jednym ze współorganizatorów przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 21 – 30 września 2012 r. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu we Lwowie. W ramach przeglądu pokazano 20 filmów pełnometrażowych oraz 10 filmów krótkich i dokumentalnych. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

3. Projekt - „Tworzenie organizacji – opracowanie strategii działania”. Od 20 do 22 kwietnia 2012 r. we Lwowie odbyło się szkolenie dla 25 młodych liderów polskich środowisk ze Lwowa. W ramach 3-dniowego warsztatu przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia planu strategicznego dla nowej polskiej organizacji młodzieżowej. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, przekazaną za pomocą metody warsztatowej na temat planowania strategicznego w organizacji pozarządowej, tworzenia wizji i misji organizacji. Istotnym elementem było przekazanie wiedzy na temat zarządzania w organizacji. Wskazane zostały możliwe źródła finansowania projektów na Ukrainie, w Polsce i UE. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

4. Fundacja była partnerem merytorycznym w realizacji projektu na Ukrainie „Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”. Projekt był zrealizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie polityki rozwoju regionalnego AR Krymu oraz profesjonalizacja systemu zarządzania terytorialnego poprzez rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o planowanie strategiczne i operacyjne. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa pięciodniowe warsztaty z metodologii aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju (czerwiec 2012) oraz zarządzania cyklem projektu (wrzesień 2012). Obydwa warsztaty odbyły się w Symferopolu. Efektem warsztatów jest przekazanie wiedzy o metodologii aktualizacji strategii osobom odpowiedzialnym i zarządzającym w rejonach (naczelnicy wydziałów, dyrektorzy) oraz wykształcona kadra pracowników rejonowych (działy ekonomiki, planowania, inwestycji, administracyjny), którzy nabyli praktyczną umiejętność aktualizacji posiadanych rejonowych strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania cyklem projektu (PCM).

 

2013

1. Projekt – 2 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2013”. Fundacja była jednym ze współorganizatorów przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 4 do 13 października 2013 r. W Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu filmów polskich we Lwowie. W ramach przeglądu pokazano blisko 30 filmów pełnometrażowych oraz dokumentalnych. W czasie 10 dni trwania Przeglądu publiczność lwowska mogła obejrzeć następujące filmy: „80 Milionów”, „Bejbi blues”, „Bitwa pod Wiedniem”, „Chrzest”, „Drogówka”, „Dzień Kobiet”, „Erratum”, „Imagine”, „Jesteś Bogiem”, „Jutro będzie lepiej”, „Miłość”, „Mój rower”, „Obława”, „Piąta pora roku”, „Syberiada polska”, „Układ zamknięty”, „Yuma”, „Miłość na wybiegu”, „Ile waży koń trojański?”, „Eksmisja”. Program uzupełniony był również przez filmy dokumentalne: „Kwatera Ł”, „Sen jest życiem”, „Zejść na ziemię”, „Życie pisane podróżą”, „Baczyński” oraz animację „Warszawa 1935”. Filmy obejrzało blisko 9.500 widzów co stanowi w stosunku do projektu zrealizowanego w roku ubiegłym wzrost liczby widzów o 15%. Wydarzeniu towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące – wystawy, spotkanie z twórcami, wykłady i prelekcje. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

2. We współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie zorganizowaliśmy zbiórkę zabawek, książek dla dzieci oraz przyborów szkolnych przeznaczoną dla polskich szkół na Litwie. Fundacja od kilku lat współpracuje z Samorządem Rejonu Solecznickiego w dziedzinie wsparcia polskich placówek edukacyjnych, zarówno przedszkoli, jak i szkół. Dary zebrane przez uczniów zostały w maju 2013 r. staraniem fundacji dostarczone na Litwę i przekazane do trzech placówek oświatowych w rejonie solecznickim: dział nauczania przedszkolnego we wsi Tietiańce, szkoły średniej im. L. Narbutta w Koleśnikach oraz szkoły – centrum wielofunkcyjnego we wsi Wersoka. Przekazano także darowiznę pieniężną w wysokości 750 złotych, która została przeznaczona na zakup pieca do placówki szkolnej we wsi Tietiańce, niezbędnego do ogrzewania sali lekcyjnej w okresie zimowym.

3. Fundacja, we współpracy z naszymi partnerami z Autonomicznej Republiki Krym, we wrześniu 2013 r. zorganizowała wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Baranów Sandomierski - Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady w celu nawiązania partnerskich kontaktów z administracja publiczną w Autonomicznej Republice Krym. Zorganizowane zostały spotkania w przedstawicielami administracji rządowej rejonu niżnegorskiego oraz sakskiego, Rady Miasta Szczołkino w rejonie leninskim, Rady Miasta Biełogorsk oraz Radą Wiejską miejscowości Kujbyszewo w rejonie bachczysarajskim.

4. Wsparliśmy promocję działalności rozwojowej prowadzonej przez polskich misjonarzy. We współpracy z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko-Praskiej i Duszpasterstwem Kierowców została zorganizowana akcja „Kierujmy się miłością na drodze”. W jej ramach podczas nabożeństw roratnich w okresie adwentu w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej rozdawane były dzieciom znaczki odblaskowe podnoszące bezpieczeństwo dzieci na drodze z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Dochód został przeznaczony na potrzeby działalności podejmowanej przez misjonarzy pochodzących z Diecezji Warszawsko-Praskiej.