Lista projektów zrealizowanych przez Terra Humana

 

2021

2021 projekty Terra Humana
Pierwszy moduł projektu "Ekoturystyczny szlak „PRUTSKIE SKAŁY" w rejonach Edineț, Rîșcani i Glodeni" prace nad wprowadzeniem na rynek turystyczny Mołdawii ekoturystyki pozwalającej wykorzystać́ unikalne warunki przyrodnicze oraz braki infrastrukturalne, które w świetle trendów ekoturystycznych mogą być uznane za zalety. W trakcie realizacji I modułu projektu dokonano wyboru 12 wsi z 3 rejonów biorących udział w pracach nad wyznaczeniem przebiegu szlak ekoturystycznego pieszego i rowerowego. Wstępnie wyznaczyliśmy ok. 120 km szlak ekoturystyczny. Opracowano 12 logotypów wsi biorących udział w projekcie oraz logotyp całego szlaku turystycznego „Stancile Prutului”. Utworzono i prowadzono w 2 językach (polskim i rumuńskim) stronę internetową projektu www.stancileprutului.eu
W rezultacie działań projektowych opracowaliśmy 12 koncepcji planów rozwoju dla wsi biorących udział w projekcie. Zinwentaryzowaliśmy 64 zabytki kultury i atrakcje przyrodnicze i turystyczne proponowane do włączenia do szlaku ekoturystycznego, prowadziliśmy akcję promocyjną.
Projekt jest zaplanowany na 3 lata i będzie realizowany do roku 2023. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Polskiej pomocy”.

2020

9 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2019” Online.
Fundacja już po raz ósmy była współorganizatorem przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się w dniach 04.12.2020 r. do 13.12.2020 r. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – m.in. wynajmie platformy festiwalowej FestivalScope.com oraz przygotowaniu plików do projekcji na stronie. Ponadto zajmowaliśmy się promocją festiwalu w sieci.
Na przeglądzie można było zobaczyć 9 filmów fabularnych „Czarny Mercedes”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Nic nie ginie”, „Piłsudski”, „Tarapaty2”, „Zenek”, „Zieja”, „Żelazny most”, „Narzeczony na niby” oraz 3 filmy dokumentalne: „Solidaruchy z Rakowieckiej”, „Orzech” i „Tablica Pani Ani”. Program filmowy uzupełniły spotkania online twórców z widzami. W ramach cyklu „Historia w kinie” pokazaliśmy film „Piłsudski” poprzedzony prelekcją online o związkach marszałka Józefa Piłsudskiego ze Lwowem i Ukrainą.
Przegląd odbył się w formule online, a filmy były dostępne wyłącznie dla widzów logujących się z terenu Ukrainy maksymalnie 500 widzów na każdy pokaz. Łącznie 9 filmów fabularnych oraz 3 dokumenty obejrzało 4.804 osoby co daje przeciętną 400 osób na jeden pokaz. Większość widzów pochodziło z zachodniej Ukrainy, ale około 25% widzów łączyło się z terenów wschodniej i centralnej Ukrainy (Kijów, Charków). Program filmowy uzupełniła oferta wydarzeń towarzyszących.
Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Ze względu na wybuch pandemii Covid-19, fundacja nie zrealizowała żadnych innych projektów, ze względu na odwołanie lub pozostawienie bez rozstrzygnięcia wielu konkursów grantowych. 

 

2019

1. Projekt „Rewitalizacja jako nowy pomysł na zrównoważony rozwój miast. Polskie idee rewitalizacyjne dla ukraińskich miast – samorządy miejskie w dyplomacji publicznej”. Celem bezpośrednim projektu był wzrost wiedzy oraz zainteresowania mechanizmami polskich przemian społeczno-ekonomicznych w ukraińskich miastach, w aspekcie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni miejskich. W rezultacie projektu wzrosła wiedza i umiejętności zarządzania w samorządzie lokalnym u 150 beneficjentów w oparciu o „dobre praktyki” innowacyjnych i niestandardowych działań rewitalizacyjnych na rzecz społeczności lokalnych podejmowanych w polskich samorządach. Ponadto wydaliśmy elektroniczny poradnik „Rewitalizujemy nasze miasto”. Podczas warsztatów przez uczestników przy udziale polskich trenerów i ekspertów zostały wypracowane indywidualne koncepcje rewitalizacji dla każdego z 5 miast uczestniczących w projekcie (Dolina, Mikołajów, Wyżnica, Nadwórna i Żółkiew), które przekazano podczas konferencji we Lwowie na zakończenie projektu.
Na realizację projektu pozyskano dotację Ministra Spraw Zagranicznych - Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.

2. Projekt – 8 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2019” we Lwowie i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie), który odbył się we Lwowie w dniach 04.10.2019 do 13.10.2019 r. oraz w Stanisławowie w dniach 08.11.2019 do 14.11.2019. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu we Lwowie. Podczas Przeglądu zaprezentowano 18 filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in. „Kurier”, „53 wojny”, „7 uczuć”, „Całe szczęście”, „Córka trenera”, „Kamerdyner”, „Odnajdę Cię”, „Zabawa, zabawa”. W ramach cyklu „Lekcja historii w kinie” pokazaliśmy krótkie filmy zainspirowane obrazami polskich malarzy: „Bitwa Pod Somosierrą”, „Emilia Plater w potyczce pod Szawlami”, „Olszynka Grochowska”, „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie w dniu 24 marca 1794 r.”, „Wiosna Roku 1905”. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących – m.in. wystawa „Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska”, „Mój ulubiony Młynarski” koncert Piotra Machalicy, gra terenowa „Ballada o pewnym batiarze”, której bohaterem był znany polski aktor i piosenkarz Jerzy Michotek.
Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

3. Organizacja wizyty studyjnej mołdawskich samorządowców na Podkarpaciu.
W dniach 25 – 31 marca 2019 r. we współpracy z organizacja mołdawską Public Association „EcoContact” z Kiszyniowa zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 15 osób – pracowników administracji samorządowej i rządowej z Mołdawii, dotycząca zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Goście odwiedzili m.in. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, Wody Polskie w Rzeszowie, Urzędy Gminy w Solinie, Bukowsku i Zagórzu gdzie mieli okazję uzyskać informacje na temat oczyszczania ścieków, rozwoju systemów oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich, w szczególności zdecentralizowanych i niekonwencjonalnych stacjach uzdatniania wody, zarządzanie małymi systemami zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnymi, w tym alternatywnych dla różnych typów społeczności (indywidualnych, międzygminnych, wielkomiejskich). Zwiedzili oczyszczalnie ścieków w Zagórzu i Woli Piotrowej.

2018

1. Projekt – 7 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2018” we Lwowie. Fundacja była już po raz piąty była współorganizatorem przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 12.10.2018 do 21.10.2018 r.  podczas przeglądu można było zobaczyć 22 filmy fabularne i dokumentalne, w tym filmy nagrodzone na Festiwalu Filmowym w Gdyni (m.in. Ach śpij kochanie, Atak paniki, Cicha noc, Dywizjon 303. Historia prawdziwa, Najlepszy, Pomiędzy słowami, Ptaki śpiewają w Kigali, oraz film dokumentalny „Na zawsze pilot Spitfire’a i Dywizjonu 303”). W ramach cyklu „Historia w kinie” pokazaliśmy krótkie filmy oparte na obrazach twórców polskich (m.in. Gierymskiego, Grottgera) - Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc, Wigilia na Syberii, Rejtan – upadek Polski, Patrol powstańczy, Kucie kos. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2. Fundacja była partnerem merytorycznym w projekcie realizowanym na Ukrainie przez  Towarzystwo Lwa ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt o nazwie „Nam nie jest wszystko jedno – 2! Polepszenie dostępu do wsparcia psychologicznego dla osób wewnętrznie przemieszczonych (OWP) drogą polepszenia jakości usług i podniesienia kwalifikacji personelu w ośrodkach dla OWP w centralnych obwodach Ukrainy”, był kontynuacją projektu zrealizowanego z dużym sukcesem w roku 2017 i polegał w wzmocnieniu integracji społecznej osób wewnętrznie przemieszczonych. Był prowadzony we współpracy istniejącymi ośrodkami rehabilitacji społeczno-psychologicznej w rejonach: borodiańskim, iwankowskim, korosteńskim oraz kijowsko-światoszyńskim dla ludności poszkodowanej w wojnie na wschodzie Ukrainy.

2017

1. Projekt „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie.” Celem projektu było poprawienie stopnia przygotowania kadr zarządzających połączonych gromad w 6 obwodach - Donieckim, Charkowskim, Ługańskim, Zaporoskim, Sumskim i Kijowskim oraz w mieście stołecznym Kijowie do zarządzania odpowiednio w gromadach i rejonach miasta Kijowa. Dzięki działaniom projektowym liderom – osobom zarządzających rozwojem gromad, przekazano wiedzę na temat tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowaniu i prowadzeniu gospodarki komunalnej, tworzeniu warunków inwestycyjnych, przyciągania inwestorów oraz promocji gromady. W projekcie więzło udział 404 liderów gromad oraz liderzy rejonów miasta Kijowa. Opracowano i udostępniono nieodpłatnie w pliku pdf publikację książkową „Poradnik - Jak opracować uspołecznioną strategię zrównoważonego rozwoju gromady”. W ramach projektu była prowadzona strona informacyjna (www.DecentralizationNow.eu) oraz fanpage na FB pozwalający na uzyskiwanie aktualnych informacji związanych z tematyką projektu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.
Projekt był współfinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu Wsparcie Demokracji 2017 finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2. Projekt „Nowe idee w rozwoju. Kreatywne polskie samorządy lokalne dla ukraińskich gromad – samorządowy obszar w dyplomacji publicznej”. Celem projektu był wzrost wiedzy oraz ugruntowanie zainteresowania Polską w ukraińskich nowych gromadach, jako liderem przemian demokratycznych w regionie oraz partnerem. Uczestnikami projektu były osoby kluczowe w samorządach gromad i mieszkańcy gromad, media i dziennikarze, środowiska opiniotwórcze – eksperci samorządowi, konsultanci, urzędnicy szczebla centralnego, obwodowego i rejonowego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono siedemnaście jednodniowych seminariów w siedemnastu obwodach wschodniej, centralnej i południowej Ukrainy - Kramatorsk, Siewierodonieck, Charków, Sumy, Połtawa, Dnipro, Melitopol, Chersoń, Mikołajów, Odessa, Żytomierz, Winnica, Chmielnicki, Kropywnicki (d. Kirowograd), Czerkasy, Czernichów i Kijów.
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

3. Projekt – 6 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2017” we Lwowie., który odbył się w dniach 05.10.2017 do 15.10.2017 r. Podczas Przeglądu zaprezentowano lwowianom 28 filmów, w tym filmy nagrodzone na Festiwalu Filmowym w Gdyni „Ostatnia rodzina” J.P. Matuszewskiego, „Jestem mordercą” M. Pieprzycy, „Czerwony pająk” M. Koszałki. W ramach pokazów twórczości Juliusza Machulskiego filmy Volta, Szwadron, Vinci oraz Pieniądze to nie wszystko. W ramach cyklu „Historia w kinie” pokazaliśmy krótkie filmy oparte na obrazach Jana Matejki - Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim, Stańczyk na balu u królowej Bony, gdy wieść przychodzi o utracie Smoleńska, Jan Sobieski pod Wiedniem i Unia lubelska. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących.
Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

4. Projekt – 6 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2017” w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk). Fundacja była współorganizatorem repliki lwowskiego przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się w Stanisławowie w dniach od 11.11.2017 do 19.11.2017 r Przegląd rozpoczął się 11 listopada 2017 r. w dniu Święta Niepodległości pokazem filmu „Powidoki” ostatniego filmu Andrzeja Wajdy. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących.
Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

5. Fundacja była partnerem merytorycznym w projekcie realizowanym na Ukrainie przez  Towarzystwo Lwa (Lwów) ze środków współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu małych grantów. Projekt o nazwie „Nam nie jest wszystko jedno! Polepszenie dostępu do wsparcia psychologicznego dla osób wewnętrznie przemieszczonych (OWP) drogą polepszenia jakości usług i podniesienia kwalifikacji personelu w ośrodkach dla OWP w centralnych obwodach Ukrainy”, miał za zadanie wzmocnienie integracji społecznej osób wewnętrznie przemieszczonych (dalej OWP), zwłaszcza osób starszych i dzieci w ramach społeczności które ich przyjmują. Projekt prowadzony we współpracy ośrodkami rehabilitacji społeczno-psychologicznej ludności poszkodowanej w rejonach: borodiańskim, iwankowskim, korosteńskim oraz kijowsko-światoszyńskim.

2016

1. Projekt „Decentralizacja w praktyce II. Polski doświadczenie decentralizacji i edukacji samorządowej dla liderów gromad z 7 obwodów centralnej Ukrainy”. Projekt miał na celu przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach (obłastiach) – Chmielnickim, Czerkaskim, Czernichowskim, Kirowohradskim, Winnickim, Żytomierskim i Kijowskim wraz z miastem stołecznym Kijowem do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim. W projekcie wzięli udział liderzy gromad oraz osoby wybrane do organów zarządzających i stanowiących nowych gromad odpowiadających za przygotowanie planów rozwoju, pozyskiwania funduszy i zarządzania. Projekt kontynuował proces edukacji liderów gromad rozpoczęty przez TERRA HUMANA w roku 2015, W 16 jednodniowych warsztatach wzięło udział 502 osoby, które uzyskały od przedstawicieli polskich samorządów i ekspertów, aktualną informację na temat polskiej drogi do decentralizacji, polskiego modelu samorządu terytorialnego oraz sposobach zarządzania w samorządzie. W ramach konferencji w Kijowie 160 uczestników miało okazję aktywnej wymiany doświadczeń na temat decentralizacji na poziomie gromad, w połączeniu z prezentacjami prelegentów na forum. Konferencja uwzględniła aspekt związany z zarządzaniem dużym organizmem miejskim jakim jest miasto stołeczne.
Projekt był współfinansowany za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji ze środków pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

2. Wizyta studyjna od 25 września do 2 października 2016 r. 16 samorządowców z nowych połączonych i łączących się gromad z obwodów Charkowskiego, Donieckiego i Ługańskiego na wschodniej Ukrainie, która odbyła się w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Solidarności Międzynarodowej, a fundacją TERRA HUMANA. Uczestnicy wizyty brali udział w zrealizowanym w 2015 r. w projekcie fundacji „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie”. Cel założonym w realizacji wizyty studyjnej było wzmocnienie efektów warsztatów, a także zapoznanie się ze metodologią zarządzania gminą w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju i planowanie operacyjne, tworzenie i realizację budżetu gminy, sposoby aktywizacji społeczności lokalnej, kulturę pracy urzędnika gminnego, partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

3. Wizyta studyjna w dniach od 13 do 20 listopada 2016 r. 18 samorządowców z połączonych i łączących się gromad z obwodów połtawskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego na wschodniej Ukrainie, która odbyła się w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją Solidarności Międzynarodowej, a fundacją TERRA HUMANA. Cel założonym w realizacji wizyty studyjnej było wzmocnienie efektów warsztatów, a także zapoznanie się ze metodologią zarządzania gminą w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju i planowanie operacyjne, tworzenie i realizację budżetu gminy, sposoby aktywizacji społeczności lokalnej, kulturę pracy urzędnika gminnego, partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego.

4. Projekt –  5 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2016” we Lwowie. Fundacja była jednym ze współorganizatorów przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 07.10.2016 do 16.10.2016 r. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu we Lwowie. Podczas tegorocznego Przeglądu zaprezentowano lwowianom ponad 21 filmów fabularnych i dokumentalnych. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

5. Projekt – 5 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2016” w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk). Fundacja była współorganizatorem repliki lwowskiego przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się w Stanisławowie w dniach od 07.11.2015 do 15.11.2015 r. Podczas tegorocznego Przeglądu zaprezentowano mieszkańcom Iwano-Frankiwska filmy fabularne i dokumentalne. Program filmowy uzupełniły wydarzenia towarzyszące. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Fundacja pozyskała na realizację projektu grant Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2015

1. Projekt „Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii – II etap”. Projekt był kontynuacją dobrze ocenionego przez grantodawcę projektu z roku 2014. Celem projektu było uzyskanie wysokiego poziomu profesjonalizmu absorpcji środków funduszy w 6 rejonach Mołdawii oraz wdrożenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi planowania działań inwestycyjnych w aspekcie aplikowania o fundusze zewnętrzne i rozliczania tych funduszy. Projekt zrealizowano w sześciu rejonach centralnej i południowej Mołdawii - Edineţ, Floreşti, Glodeni, Cimişlia, Căuşeni i Ştefan Vodă. Wydano publikację książkową - podręcznik tworzenia studium wykonalności dla projektów wraz z oceną oddziaływania na środowisko i suplementem dot. zarządzania cyklem projektu (PCM). Publikacja uzyskała numer ISBN 978-83-940935-2-5 i egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane do bibliotek. Projekt był współfinansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.

2. Projekt „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie” miał na celu przygotowanie 10 obwodach – Sumskim, Połtawskim, Charkowskim, Dniepropetrowskim, Zaporoskim, Chersońskim, Mikołajowskim, Odeskim, Ługańskim i Donieckim aktywistów, radnych i pracowników gromad do wdrażania decentralizacji władzy i reform samorządowych na poziomie gromad, w szczególności do pomocy w łączeniu gromad. W 20 jednodniowych warsztatach wzięło udział 582 osób, które uzyskały od przedstawicieli polskich samorządów i ekspertów, aktualną informację na temat polskiej drogi do decentralizacji, polskiego modelu samorządu terytorialnego oraz sposobach zarządzania w samorządzie. W ramach konferencji w Kijowie 120 uczestników uzyskało informację, na temat zarządzania gromadą w oparciu o strategię rozwoju, mieli również okazję poznać tajniki statutu gminy oraz dobre pomysły na niekonwencjonalną promocję gromady. W ramach projektu zostały wydane dwie publikacje poradnikowe "Samorządność drogą do dobrobytu. Polskie doświadczenie decentralizacji władzy" dostępna na stronie projektu www.DecentralizationNow.eu oraz „Jak opracować i zarządzać strategią zrównoważonego rozwoju gromady” wydana w nakładzie 3500 egzemplarzy.

3. Projekt – 4 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2015” we Lwowie. Fundacja współorganizowała przegląd polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 09.10.2015 do 18.10.2015 r. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu we Lwowie. Podczas tegorocznego Przeglądu zaprezentowano lwowianom ponad 25 filmów fabularnych i dokumentalnych. Program filmowy uzupełniła bogata oferta wydarzeń towarzyszących. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

4. Projekt – 4 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2015” w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsk). Fundacja była współorganizatorem repliki lwowskiego przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się w Stanisławowie w dniach od 07.11.2015 do 15.11.2015 r. Mieszkańcom Iwano-Frankiwska zaprezentowano ponad 20 filmów fabularnych i dokumentalnych. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

5. Staraniem fundacji we współpracy z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko-Praskiej została opublikowana w nakładzie 500 egzemplarzy druga encyklika papieża Franciszka „Laudato si'  (Pochwalony bądź). W encyklice tej papież wyraża nadzieję, iż encyklika ta pomoże rozpoznać wielkość, pilność i piękno wyzwania, wobec którego stoi ludzkość w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Projekt był istotny dla fundacji w aspekcie zapisów statutowych dotyczących promocji ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Dystrybucja encykliki odbyła się w dniu 19 września 2015 r. podczas XIX Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę.

6. W ramach grantu z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych fundacja wydała w nakładzie 5000 egzemplarzy film „Czekając na Joe”, wraz z dwoma dokumentami o tematyce leśnej „Moczary i uroczyska” oraz „Dla lasu, dla ludzi”. Film został przekazany dla Dzieła Misyjnego DWP, a dobrowolne ofiary z jego dystrybucji zasilają fundusz misyjny Dzieła.

7. W ramach grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowano koszty wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy edukacyjnej publikacji dla dzieci pt. „Moje pieniądze” autorstwa G. Bailey’a i F. Law oraz w nakładzie 5672 egzemplarzy płyty DVD z filmem animowanym dla dzieci pt. „Zambezia” z dołączonymi dwoma filmami dokumentalnymi „Afrykańska szkoła” oraz "IX Krajowy Kongres Misyjny Dzieci”.

8. W ramach działalności statutowej fundacja wydała książkę autorstwa Pana Andrzeja Kuźmińskiego „Kulinarne podróże z Panem Tadeuszem” (ISBN 978-83-940935-1-8), promujące kuchnię regionalną i potrawy opisane przez Adama Mickiewicza w poemacie „Pan Tadeusz”, a zaczerpnięte z tradycji wielkopolskiej podczas pobytu wieszcza w Wielkopolsce w latach 1831-32.

 

2014

1. Projekt „Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6 rejonów Mołdawii” w ramach programu pomocy rozwojowej MSZ RP. Cel projektu: uzyskanie wysokiego poziomu profesjonalizmu absorpcji środków funduszy w 6 rejonach Mołdawii oraz wdrożenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi planowania działań inwestycyjnych w aspekcie aplikowania o fundusze zewnętrzne i rozliczania tych funduszy. Projekt skierowany do 30 pracowników wydziałów inwestycji oraz gospodarki (5 osób z każdego rejonu) z sześciu rejonów północnej i centralnej Mołdawii – Drochia, Riscani, Donduseni, Calarasi, Ungheni, Nisporeni. W ramach projektu wydano podręcznik tworzenia studium wykonalności dla projektów wraz z oceną oddziaływania na środowisko w ilości 600 egzemplarzy.

2. Projekt „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii”. Cel ogólny projektu: aktywny udział młodzieży mołdawskiej w transformacji ustrojowej w oparciu o wartości europejskie w procesie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. Projekt zrealizowany przez fundację TERRA HUMANA w partnerstwie z Organizacją Mostenitorii z Bielc (Mołdawia) i Towarzystwem Lwa ze Lwowa (Ukraina), którego rezultatem była aktywizacja młodzieży dla podniesienia poziomu wiedzy młodzieży mołdawskiej i społeczności lokalnych na temat stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską, utworzenie sześciu Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) w sześciu szkołach średnich oraz przeszkolenie 90 osób – młodzieży działającej SKE oraz 20 nauczycieli opiekujących się SKE w szkołach. Utrwalenie wiedzy warsztatowej nastąpiło poprzez wyjazd studyjny 20 aktywnych uczestników projektu do Polski i na Ukrainę w celu zapoznania się z pracą Klubów w różnych warunkach politycznych.

3. Projekt „Wzmocnienie Sieci Centrów Rozwoju Gromad w AR Krym dla wsparcia struktur na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i dialogu społecznego”. Projekt w roku 2014 koncentrował się na utrzymaniu i stabilizowaniu utworzonej w 2013 r. Sieci Centrów Rozwoju Gromad (Sieć CRG) i wzmocnieniu organizacji pracujących w sieci na Krymie. Służy temu celowi rozwijanie zdolności organizacyjnych ngo tworzących sieć CRG dotychczas pracujących w programie poprzez kształcenie liderów i współpracowników poprzez warsztat organizacyjno-przygotowawczy oraz wypracowanie strategii rozwoju dla Sieci CRG na lata 2015 - 2020, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji geopolitycznej. W ramach projektu odbyła się 8-dniowa wizyta studyjna w organizacjach sieciowych w Polsce.

4. Projekt „Aktywne polskie wspólnoty – wsparcie młodych liderów polskich środowisk w Mołdawii” współfinansowany w ramach programu MSZ Współpraca Z Polonią i Polakami Za Granicą w 2014 r. Cele projektu było wzmocnienie pozycji i autorytetu polskich organizacji społecznych w środowisku lokalnym w Mołdawii oraz ich zdolności organizacyjnych poprzez wzrost wiedzy i umiejętności młodych liderów. W ramach projektu wydano publikację książkową – podręcznik dla liderów organizacji pozarządowych – w nakładzie 300 egz.

5. Projekt 3 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2014”. Fundacja już po raz trzeci współorganizowała przegląd polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 9 do 19 października 2014 r. Fundacja na rzecz realizacji projektu oraz jego repliki w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) pozyskała dwie dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współdziałaliśmy w realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu filmów polskich we Lwowie i Stanisławowie. W ramach przeglądu pokazano ponad 30 filmów pełnometrażowych oraz dokumentalnych. Wydarzeniu towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące – wystawy, spotkanie z twórcami, wykłady i prelekcje. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

6. Projekt wydawniczy realizowany we współpracy z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Fundacja wydała publikację książkową „Republika Środkowoafrykańska wczoraj i dziś” oraz film na DVD pt. „Polskie misje w czasie wojny”.

7. W ramach działalności statutowej wydała książkę autorstwa Pana Andrzeja Kuźmińskiego „Wędrówki z Panem Tadeuszem”, dotyczącej okresu pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce, promującą region.

 

2013

1. Projekt – 2 Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2013”. Fundacja była jednym ze współorganizatorów przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 4 do 13 października 2013 r. W Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu filmów polskich we Lwowie. W ramach przeglądu pokazano blisko 30 filmów pełnometrażowych oraz dokumentalnych. W czasie 10 dni trwania Przeglądu publiczność lwowska mogła obejrzeć następujące filmy: „80 Milionów”, „Bejbi blues”, „Bitwa pod Wiedniem”, „Chrzest”, „Drogówka”, „Dzień Kobiet”, „Erratum”, „Imagine”, „Jesteś Bogiem”, „Jutro będzie lepiej”, „Miłość”, „Mój rower”, „Obława”, „Piąta pora roku”, „Syberiada polska”, „Układ zamknięty”, „Yuma”, „Miłość na wybiegu”, „Ile waży koń trojański?”, „Eksmisja”. Program uzupełniony był również przez filmy dokumentalne: „Kwatera Ł”, „Sen jest życiem”, „Zejść na ziemię”, „Życie pisane podróżą”, „Baczyński” oraz animację „Warszawa 1935”. Filmy obejrzało blisko 9.500 widzów co stanowi w stosunku do projektu zrealizowanego w roku ubiegłym wzrost liczby widzów o 15%. Wydarzeniu towarzyszyły liczne imprezy towarzyszące – wystawy, spotkanie z twórcami, wykłady i prelekcje. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

2. We współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie zorganizowaliśmy zbiórkę zabawek, książek dla dzieci oraz przyborów szkolnych przeznaczoną dla polskich szkół na Litwie. Fundacja od kilku lat współpracuje z Samorządem Rejonu Solecznickiego w dziedzinie wsparcia polskich placówek edukacyjnych, zarówno przedszkoli, jak i szkół. Dary zebrane przez uczniów zostały w maju 2013 r. staraniem fundacji dostarczone na Litwę i przekazane do trzech placówek oświatowych w rejonie solecznickim: dział nauczania przedszkolnego we wsi Tietiańce, szkoły średniej im. L. Narbutta w Koleśnikach oraz szkoły – centrum wielofunkcyjnego we wsi Wersoka. Przekazano także darowiznę pieniężną w wysokości 750 złotych, która została przeznaczona na zakup pieca do placówki szkolnej we wsi Tietiańce, niezbędnego do ogrzewania sali lekcyjnej w okresie zimowym.

3. Fundacja, we współpracy z naszymi partnerami z Autonomicznej Republiki Krym, we wrześniu 2013 r. zorganizowała wyjazd przedstawicieli Miasta i Gminy Baranów Sandomierski - Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady w celu nawiązania partnerskich kontaktów z administracja publiczną w Autonomicznej Republice Krym. Zorganizowane zostały spotkania w przedstawicielami administracji rządowej rejonu niżnegorskiego oraz sakskiego, Rady Miasta Szczołkino w rejonie leninskim, Rady Miasta Biełogorsk oraz Radą Wiejską miejscowości Kujbyszewo w rejonie bachczysarajskim.

4. Wsparliśmy promocję działalności rozwojowej prowadzonej przez polskich misjonarzy. We współpracy z Dziełem Misyjnym Diecezji Warszawsko-Praskiej i Duszpasterstwem Kierowców została zorganizowana akcja „Kierujmy się miłością na drodze”. W jej ramach podczas nabożeństw roratnich w okresie adwentu w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej rozdawane były dzieciom znaczki odblaskowe podnoszące bezpieczeństwo dzieci na drodze z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Dochód został przeznaczony na potrzeby działalności podejmowanej przez misjonarzy pochodzących z Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

2012

1. Projekt „Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad”. Projektem był realizowany w partnerstwie z Programem UNITER i Towarzystwem Lwa i jego celem jest wypracowanie strategii działania dla pięciu Centrów Rozwoju Gromad (CRG) w ramach procesu uspołecznionego. Planowanie strategiczne odbywało się pod kierownictwem trenerów polskich i ukraińskich, co pozwoliło na połączenie doświadczenia polskiego w planowaniu strategicznym z doświadczeniem zachodnio-ukraińskim. Drugim elementem projektu było przeszkolenie grupy 10 doświadczonych trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego. Przeszkoleni trenerzy, w ciągu następnego roku, w oparciu o środki Programu UNITER będą tworzyć plany strategiczne w organizacjach pozarządowych z terenu 5 rejonów AR Krym, co w znaczący sposób podniesie zdolności organizacyjne i kulturę pracy organizacji pozarządowych na Krymie. Podsumowaniem projektu oraz promocją CRG będzie konferencja w Symferopolu prezentująca plany strategiczne pięciu CRG oraz promująca projekt. Projekt jest uzupełnieniem działań podejmowanych od 2010 przez UNITER Project - Civil Society Strengthening Program In Crimea. W ramach programu zostało utworzone w 5 rejonach AR Krymu w miejscowościach Bachczysaraj, Saki, Sewastopol, Dżankoi i Sowietski pięć Centrów Rozwoju Gromad (CRG) – funkcjonujących w formie stowarzyszeń, mających za zadanie aktywizację lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych. Projekt był współfinansowany ze
środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

2. Projekt - Przegląd Najnowszych Filmów Polskich „Pod Wysokim Zamkiem 2012”. Fundacja była jednym ze współorganizatorów przeglądu polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, który odbył się we Lwowie w dniach 21 – 30 września 2012 r. Współdziałaliśmy w programowaniu festiwalu, realizacji strony technicznej – opracowaniu filmów polskich w ukraińskiej wersji językowej oraz wspieraliśmy organizacyjnie przeprowadzenie przeglądu we Lwowie. W ramach przeglądu pokazano 20 filmów pełnometrażowych oraz 10 filmów krótkich i dokumentalnych. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

3. Projekt - „Tworzenie organizacji – opracowanie strategii działania”. Od 20 do 22 kwietnia 2012 r. we Lwowie odbyło się szkolenie dla 25 młodych liderów polskich środowisk ze Lwowa. W ramach 3-dniowego warsztatu przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia planu strategicznego dla nowej polskiej organizacji młodzieżowej. Uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę, przekazaną za pomocą metody warsztatowej na temat planowania strategicznego w organizacji pozarządowej, tworzenia wizji i misji organizacji. Istotnym elementem było przekazanie wiedzy na temat zarządzania w organizacji. Wskazane zostały możliwe źródła finansowania projektów na Ukrainie, w Polsce i UE. Projekt był zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

4. Fundacja była partnerem merytorycznym w realizacji projektu na Ukrainie „Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”. Projekt był zrealizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 r. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie polityki rozwoju regionalnego AR Krymu oraz profesjonalizacja systemu zarządzania terytorialnego poprzez rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o planowanie strategiczne i operacyjne. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dwa pięciodniowe warsztaty z metodologii aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju (czerwiec 2012) oraz zarządzania cyklem projektu (wrzesień 2012). Obydwa warsztaty odbyły się w Symferopolu. Efektem warsztatów jest przekazanie wiedzy o metodologii aktualizacji strategii osobom odpowiedzialnym i zarządzającym w rejonach (naczelnicy wydziałów, dyrektorzy) oraz wykształcona kadra pracowników rejonowych (działy ekonomiki, planowania, inwestycji, administracyjny), którzy nabyli praktyczną umiejętność aktualizacji posiadanych rejonowych strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania cyklem projektu (PCM).

 

2011

1. Wystawa fotograficzna „Lwów każdemu zdrów” - dwugłos Georg Borysowski i Aleksy Jutin. W ramach projektu zostały zorganizowane we Lwowie dwie wystawy fotogramów wybitnych twórców polskich – Georga Borysowskiego i Aleksego Jutina. Obie wystawy cieszyły się dużym powodzeniem publiczności lwowskiej. Wystawa była źródłem inspiracji młodych artystów, którzy zwrócili się do Fundacji z prośbą o zorganizowanie w roku następnym wystawy wspólnej dla młodych twórców. Wystawa była zorganizowana i zrealizowana we współpracy z polskim i ukraińskim środowiskiem artystycznym.

2. Projekt „Historia mówiona” - Polacy na Ziemi Winnickiej, Żytomierskiej i Chmielnickiej – dokumentacja śladów polskości. Reporterzy Radia i Telewizji OO. Franciszkanów z Winnicy przeprowadzili szereg wywiadów dokumentując relacje osób starszych naocznych świadków eksperymentu narodowościowego pod nazwą „Marchlewszczyzna”, represji sowieckich z lat 30-tych XX wieku oraz świadków II wojny światowej na tych ziemiach. W ramach przeprowadzonego projektu zostało nagranych ponad 80 godzin relacji słownych, od Polaków zamieszkujących najbardziej odległe od centrum rejony Ziemi Winnickiej, Żytomierskiej i Chmielnickiej. Dokumentacja jest wykorzystana do uzupełnienia archiwum tzw. „historii mówionych”, wykorzystywanych przez dziennikarzy radiowych i telewizyjnych do tworzenia programów dokumentalnych i publicystycznych.

3. Projekt - „W poszukiwaniu czasu zastygłego” warsztaty teatralne w stulecie urodzin Czesława Miłosza. Do współpracy zaprosiliśmy znaną dramatopisarkę wileńską Panią Alwidę Antoninę Bajor, która na potrzeby warsztatu napisała sztukę teatralną pod tytułem „Jaszczur, Łania, Szaman i Gabriela – według tekstów Czesława Miłosza i mitów starosłowiańskich”. Wspólnie z autorką sztuki, podjęliśmy decyzję o zaproszeniu do współpracy w realizacji warsztatów Pana Eugeniusza Ławreńczuka, wybitnego reżysera młodego pokolenia, dyrektora Polskiego Teatru w Moskwie. Podjęliśmy decyzję o wystawieniu sztuki, jako efektu przeprowadzonych prac warsztatowych. Materiał literacki został przekazany uczestnikom warsztatów w celu przygotowania do realizacji warsztatów. Rekwizyty teatralne wykorzystane do realizacji spektaklu zostały wypożyczone z Teatru Polskiego z Moskwy i przywiezione przez reżysera i artystów. W warsztatach wzięli udział młodzi aktorzy z polskich teatrów i kół teatralnych z Moskwy, Żytomierza, Lwowa, Wilna i Solecznik, którzy ucząc się technik aktorskich pod okiem doświadczonego reżysera, przygotowali spektakl będący finalnym efektem warsztatów w Wilnie. Warsztaty teatralne a zarazem próby do spektaklu odbywały się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i trwały 9 dni, natomiast przygotowanie samego spektaklu trwało 4 dni. Spektakl został zarejestrowany przez portal Wilnoteka.

4. Projekt – „Szkolenia dla młodych liderów środowisk polskich z metodologii zarządzania organizację pozarządową, planowania strategicznego, myślenia projektowego oraz pozyskiwania środków, w tym funduszy UE”. Od 9 do 13 listopada 2011 r w Stryju odbyło się szkolenie dla 25 młodych liderów polskich organizacji z zachodniej Ukrainy i Mołdowy. W ramach 5-dniowego warsztatu o tematyce zarządzania organizacją oraz pozyskiwania funduszy, w tym funduszy europejskich, uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę, przekazaną za pomocą metody warsztatowej na temat tworzenia grup roboczych, zarządzania pracą w grupie, planowania strategicznego w organizacji pozarządowej, tworzenia projektów, ich budżetowaniu, realizacji i rozliczaniu. Ważnym elementem było przekazanie wiedzy na temat pisania wniosków aplikacyjnych, w tym o fundusze europejskie dostępne w ramach współpracy transgranicznej, tworzenia koalicji organizacji, tworzenia partnerstw, pozyskiwania funduszy lokalnych. Wskazane zostały możliwe źródła finansowania projektów na Ukrainie w Polsce i UE.

5. Fundacja była partnerem merytorycznym w realizacji projektu na Ukrainie „Dla dobra wspólnego. Strategie zrównoważonego rozwoju oraz ich wdrażanie w życie poprzez planowanie operacyjne, jako narzędzia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenia dla wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Autonomicznej Republice Krymu”. Projekt był zrealizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. Celem ogólnym projektu było Wzmocnienie rozwoju regionalnego i struktur administracji publicznej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach zarządzania w administracji w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego. Projekt zrealizowano w 3 rejonach Autonomicznej Republiki Krym. W rejonach biorących udział w projekcie przeprowadzono warsztaty w oparciu o metodologię zarządzania cyklem projektu (Krasnoperekopsk) oraz tworzenie studium wykonalności (Sowietski, Niżnegorski). Więcej informacji o projekcie na stronie www.liderykrymu.eu

 

2010

1. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Strategia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania operacyjnego na rzecz rozwoju instytucji samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2010.

 

2009

1. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem „Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2009.

 

2008

1. Program pomocy charytatywnej dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (rejon solecznicki) na Litwie – kontynuacja.

2. Mołdowa. Projekt "Współpraca dla przyszłości. Rozwój samorządu terytorialnego we współpracy ze strukturami społeczeństwa obywatelskiego - najlepsze polskie doświadczenia na rzecz wsparcia inicjatyw lokalnych w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

3. „Promocja rozwoju współpracy ponadnarodowej – Civicportal.org”. Projekt zrealizowany w ramach Programu „Przemiany w Regionie” RITA 2007. Projekt współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji.

4. Opracowania dla Gminy Wiązowna:

a. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiązowna,

b. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem,

c. Gminny Program Aktywności Lokalnej.

 

2007

1. Kontynuacja program stałej pomocy dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (rejon solecznicki) na Litwie.

2. Mołdowa projekt "Samorządność i społeczeństwo obywatelskie drogą do demokracji. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej we współpracy międzysektorowej na rzecz wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Mołdowie". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

3. Federacja Rosyjska. Projekt „Współpraca dla rozwoju i demokracji poprzez wsparcie organizacji społecznych Federacji Rosyjskiej”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

4. Mołdowa i Ukraina. Projekt „Jak współpracować, żeby osiągnąć sukces? Doświadczenie współpracy międzysektorowej w Polsce, na Ukrainie i w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA 2006/2007 Współpraca lokalna.

5. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Przede wszystkim człowiek. Strategia zrównoważonego rozwoju, jako narzędzie współpracy i budowy odpowiedzialności - najlepsze polskie doświadczenia dla wspólnot obywatelskich Krymu" . Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2007.

 

2006

1. Program stałej pomocy charytatywnej dla polskiego przedszkola w Dziewieniszkach (Rejon Solecznicki) na Litwie.

2. Mołdowa projekt „Razem dla rozwoju. Wzmocnienie administracji samorządowej i innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Mołdowie na podstawie polskiego doświadczenia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

3. Federacja Rosyjska projekt „Edukacja drogą do demokracji. Wsparcie liderów organizacji pozarządowych, jako czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego Federacji Rosyjskiej”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

4. Mołdowa i Ukraina projekt „Polska – Ukraina – Mołdowa – partnerstwo 3 sektora w budowie społeczeństwa wolnych obywateli”. Projekt był finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach Programu RITA 2005/2006 Współpraca lokalna.

5. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pod tytułem "Współpraca, obywatel, rozwój – doświadczenie polskiego samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, jako czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie". Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

6. Gruzja. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Toczący się kamień nie obrasta mchem... Wsparcie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Gruzji”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

7. Armenia. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Społeczeństwo obywatelskie – szansa i wyzwanie. Wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych w Armenii”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

8. Mołdowa. Partner merytoryczny w projekcie Fundacji Aktywności Obywatelskiej z Lublina, w projekcie pod tytułem „Wolontariat ponad granicami. Wsparcie organizacji pozarządowych w Mołdowie poprzez rozwój wolontariatu”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2006.

9. Opracowanie procedury zamówień publicznych dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy.

 

2005

1. Mołdowa. Projekt „Informacja – edukacja – integracja. Wsparcie ambasadorów integracji europejskiej wśród trzeciego sektora w Mołdowie”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2005.

2. Ukraina. Partner merytoryczny w projekcie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Od edukacji do demokracji. Model wsparcia liderów organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu pomocy rozwojowej na rok 2005.

 

2004

1. Starostwo Powiatowe w Otwocku – opracowano „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego”.

2. Gmina Karczew – opracowano „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew”.

3. Gmina Wieliszew – opracowano aktualizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wieliszew” oraz „Plan Rozwoju Lokalnego”.

4. Gmina Goszczyn – opracowano „Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Goszczyn”.

 

2003

1. Projekt „Warszawiacy warszawskim dzieciom”. W ramach projektu fundacja zorganizowała i przeprowadziła kampanię medialną „Zostań sponsorem Literki A”. Projekt pod honorowym patronatem Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Zrealizowany w partnerstwie z Caritas w Warszawie.

2. Starostwo Powiatowe w Otwocku – opracowano „Audyt Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego”.