Statut

fundacji “TERRA HUMANA”

w Warszawie

(Tekst jednolity statutu na dzień 10 maja 2016 r.)

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Fundacja „Terra Humana” w Warszawie zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 września 2002 r. sporządzonym przez notariusza Alinę Cytryńską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Al. Solidarności 82A lok. 28 (Repertorium A Nr 2504/2002), którego kopia stanowi załącznik do Statutu.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. - o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz w niniejszym statucie.

Art. 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla pełnej realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami kraju.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.

Art. 3

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „TERRA HUMANA” w Warszawie.

Art. 4

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych, podejmowanie działań edukacyjnych, pomocowych i charytatywnych oraz przekazywanie polskich doświadczeń zrównoważonego rozwoju, dobrych praktyk współpracy lokalnej i regionalnej poza granicami kraju.

Art. 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. rozwijanie przedsiębiorczości i podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzrostu zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, aktywizację zawodową kobiet oraz poprawę dostępu do rynku pracy,
 2. opracowywanie inicjatyw i podejmowanie działalności mającej na celu rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, restrukturyzację polskiej wsi, rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, wzmocnienie potencjału rozwojowego obszarów2 wiejskich, rozwój informatyzacji środowisk wiejskich w celu wyrównania szans dostępu do informacji,
 3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję Unii Europejskiej i działalność na rzecz integracji europejskiej, współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń i nowatorskich rozwiązań, transponowanie doświadczeń i rozwiązań polskich do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, oraz świadczenie pomocy rozwojowej, rozumianej jako wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i budowanie dobrobytu krajów rozwijających się,
 4. organizowanie pomocy charytatywnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego poprzez opracowanie i wdrażanie nowatorskich programów,
 5. akcje pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących w Polsce i poza jej granicami, w szczególności prowadzenie programów adaptacyjnych dla mniejszości narodowych, imigrantów i uchodźców oraz powracającej do kraju ludności pochodzenia polskiego,
 6. niesienie zorganizowanej pomocy oraz wspieranie Polaków i Polonii, zamieszkujących w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych, poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej, utrwalanie współpracy pomiędzy środowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków, przekazywanie polskich doświadczeń transformacji narodom krajów zamieszkania Polaków przy zaangażowaniu polskich środowisk,
 7. informację społeczną oraz programy promujące zasady ekologii i ekorozwoju, jako zrównoważonego rozwoju społeczeństw,
 8. wspieranie oraz prowadzenie placówek wychowawczych i oświatowych opartych o katolicki system wartości,
 9. podejmowanie działań na rzecz promocji kultury i sztuki w Polsce i poza jej granicami.

 Majątek i dochody

Art. 6

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 10.000,00 złotych, stanowiący fundusz założycielski Fundacji, z czego kwotę 2.000,00 złotych Fundator przeznacza na działalność gospodarczą.

Art. 7

 1. Dochodami Fundacji są:
  1. odsetki od funduszu założycielskiego,
  2. środki pieniężne i rzeczowe z darowizn, ofiar, spadków, zapisów otrzymanych od osób prawnych i fizycznych - krajowych i zagranicznych,
  3. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dotacje,
  5. wpływy z działalności gospodarczej,
  6. inne wpływy.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, spadków, zapisów i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o których mowa w art. 5, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie postanowili inaczej.

Władze Fundacji i jej organizacja

Art. 8

Władzami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.

Art. 9

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator i wskazuje Przewodniczącego Rady.
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa 7 lat.
 4. Fundator ma prawo przekazać swoje uprawnienia Radzie Fundacji, która w takim
  wypadku przekształca się w Zgromadzenie Fundatorów.

Art. 10

 1. Rada Fundacji może podejmować decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. propagowanie celów Fundacji,
  2. akceptowanie bieżących planów działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd Fundacji,
  3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
  4. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  5. nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji,
  6. zmiana celu lub statutu Fundacji.

Art. 11

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz w roku i zawsze wówczas, gdy zachodzi potrzeba.
 3. W posiedzeniach Rady biorą udział, bez prawa głosu, przedstawiciele Zarządu Fundacji.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Na posiedzeniu konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady lub wyznaczonego przez niego zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Art. 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób - Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 3. Zarząd powoływany jest na trzy lata. Te same osoby mogą wchodzić do Zarządu przez kolejne kadencje.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Fundację.
 5. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 6. Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Art. 13

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, za wyniki działalności finansowej - pod kierunkiem i nadzorem Rady Fundacji.
 2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo zakres działania Zarządu.
 3. Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie ze swej działalności Radzie Fundacji do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Art. 14

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd jest reprezentowany przez Prezesa lub Wiceprezesa jednoosobowo. Dla pracowników fundacji kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy jest Prezes Zarządu.
 2. Zarząd jest zobowiązany:
  1. przestrzegać celów Fundacji,
  2. używać środków Fundacji wyłącznie do jej celów statutowych,
  3. opracowywać do zatwierdzenia przez Radę Fundacji projekty działalności Fundacji.
 3. Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji i zobowiązań finansowych zgodnie z postanowieniami statutu. Zaciągnięcie kredytu wymaga zgody Rady Fundacji.

Działalność gospodarcza

Art. 15

 1. Fundacja może prowadzić - właściwą dla jej celów - działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji w zakresie działalności: handlowej, wydawniczej, reklamowej, doradczej i edukacyjnej.
 2. Przedmiot działalności prowadzonej przez fundację zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
  1. Przedmiot przeważającej działalności:
   1. 58-11-Z Wydawanie książek;
  2. Przedmiot pozostałej działalności:
   1. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
   2. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
   3. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
   4. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
   5. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
   6. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
   7. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
   8. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
   9. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Art. 16

Po podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej, szczegółowe zasady jej prowadzenia zostaną określone w regulaminie działalności gospodarczej uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

Przepisy końcowe

Art. 17

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją utworzoną w celu wspierania działalności statutowej, na warunkach określonych umową obu fundacji.
 2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1 uchwałę podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu, kwalifikowaną większością głosów. Uchwała nie zapada, jeżeli za jej przyjęciem nie głosuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera Prezes Zarządu na podstawie uchwały Rady Fundacji, o której mowa w ust. 2.

Art. 18

 1. Zmiana celu lub statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej kwalifikowaną większością głosów oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.
 2. Uchwała nie zapada, jeżeli za jej przyjęciem nie głosuje Przewodniczący Rady Fundacji.

Art. 19

 1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji, z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Majątek Fundacji, po zakończeniu jej likwidacji, przechodzi na cele charytatywne. Szczegółowe przeznaczenie majątku określi Rada Fundacji.
 4. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, zawiadamia się ministra wskazanego jako właściwego do sprawowania nadzoru nad Fundacją.

Art. 20

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania.

 

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady Fundacji