Sobota 26 sierpnia 2023 r.

Trzeci dzień warsztatu w ramach II sesji warsztatowej w Bielcach. Pracujemy nad rozwojem naszych organizacji, powstają pierwsze programy. Bardzo intensywnie programujemy działalność naszych organizacji, tworzymy plany strategiczne, które będziemy konkretyzować w palach operacyjnych, identyfikujemy problemy zewnętrzne i wewnętrzne, silne i słabe strony naszych organizacji, zastanawiamy się nad możliwościami współpracy, poszukujemy sojuszników zarówno w sferze administracji publicznej, jak i biznesu.
Gorąca atmosfera w sali oraz upał na zewnątrz towarzyszą nam przez cały dzień, ale praca przynosi rezultaty co widać na załączonych fotografiach. Jutro już ostatni dzień. Jak ten czas szybko płynie…

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Sâmbătă, 26 august 2023.

A treia zi a atelierului în cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru de la Bielce. Lucrăm la dezvoltarea organizațiilor noastre, primele programe sunt în curs de elaborare. Programăm foarte intens activitățile organizațiilor noastre, creăm planuri strategice pe care le vom concretiza în piloane operaționale, identificăm problemele externe și interne, punctele forte și punctele slabe ale organizațiilor noastre, ne gândim la posibilitățile de cooperare, căutăm aliați atât în sfera administrației publice, cât și în cea a afacerilor.
Atmosfera încinsă din sală și căldura de afară ne însoțesc pe tot parcursul zilei, dar munca aduce rezultate, după cum puteți vedea în fotografiile atașate. Mâine este ultima zi. Cât de repede trece timpul...

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Суббота 26 августа 2023 года.

Третий день мастерской в рамках 2-й сессии семинара в Бельце. Мы работаем над развитием наших организаций, разрабатываются первые программы. Мы очень интенсивно программируем деятельность наших организаций, создаем стратегические планы, которые будем конкретизировать в оперативных сваях, выявляем внешние и внутренние проблемы, сильные и слабые стороны наших организаций, думаем о возможностях сотрудничества, ищем союзников как в сфере публичного управления, так и в бизнесе.
Жаркая атмосфера в помещении и жара на улице сопровождают нас в течение всего дня, но работа приносит свои плоды, как вы можете видеть на прилагаемых фотографиях. Завтра последний день. Как быстро проходит время...

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023