Fundacja powstała w 2002 r. w Warszawie, jako efekt wieloletniej współpracy osób zaangażowanych w prace organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i biznesu. W ciągu 15 lat zrealizowała ponad 40 zagranicznych projektów rozwojowych.

Celem działania fundacji jest wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a zwłaszcza:

  • rozwijanie aktywności społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego,
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych, podejmowanie działań edukacyjnych, pomocowych i charytatywnych,
  • przekazywanie polskich doświadczeń zrównoważonego rozwoju, dobrych praktyk współpracy lokalnej i regionalnej poza granicami kraju.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

  • współpracę międzynarodową w zakresie wymiany doświadczeń i nowatorskich rozwiązań, transponowanie doświadczeń i rozwiązań polskich do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, oraz świadczenie pomocy rozwojowej, rozumianej jako wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i budowanie dobrobytu krajów rozwijających się,
  • rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, promocję Unii Europejskiej i działalność na rzecz integracji europejskiej,
  • akcje pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących w Polsce i poza jej granicami, w szczególności prowadzenie programów adaptacyjnych dla mniejszości narodowych, imigrantów i uchodźców oraz powracającej do kraju ludności pochodzenia polskiego,
  • niesienie zorganizowanej pomocy oraz wspieranie Polaków i Polonii, zamieszkujących w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji narodowych, poprawę sytuacji społecznej i ekonomicznej, utrwalanie współpracy pomiędzy środowiskami polskimi i narodami kraju zamieszkania Polaków, przekazywanie polskich doświadczeń transformacji narodom krajów zamieszkania Polaków przy zaangażowaniu polskich środowisk,
  • informację społeczną oraz programy promujące zasady ekologii i ekorozwoju, jako zrównoważonego rozwoju społeczeństw,
  • wspieranie oraz prowadzenie placówek wychowawczych i oświatowych opartych o katolicki system wartości,
  • podejmowanie działań na rzecz promocji kultury i sztuki w Polsce i poza jej granicami.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania audytów zrównoważonego rozwoju, strategii zrównoważonego rozwoju, planów rozwoju lokalnego, opracowywania studiów wykonalności, sporządzania projektów i wniosków o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Prowadzimy szkolenia z szerokiego zakresu tematów związanych z budowaniem zespołu, metodologii tworzenia projektów i wniosków, zarządzania projektami, pozyskiwaniem funduszy.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi poza granicami kraju m.in. na Litwie, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji.