Sobota 26 sierpnia 2023 r.

Trzeci dzień warsztatu w ramach II sesji warsztatowej w Bielcach. Pracujemy nad rozwojem naszych organizacji, powstają pierwsze programy. Bardzo intensywnie programujemy działalność naszych organizacji, tworzymy plany strategiczne, które będziemy konkretyzować w palach operacyjnych, identyfikujemy problemy zewnętrzne i wewnętrzne, silne i słabe strony naszych organizacji, zastanawiamy się nad możliwościami współpracy, poszukujemy sojuszników zarówno w sferze administracji publicznej, jak i biznesu.
Gorąca atmosfera w sali oraz upał na zewnątrz towarzyszą nam przez cały dzień, ale praca przynosi rezultaty co widać na załączonych fotografiach. Jutro już ostatni dzień. Jak ten czas szybko płynie…

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Sâmbătă, 26 august 2023.

A treia zi a atelierului în cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru de la Bielce. Lucrăm la dezvoltarea organizațiilor noastre, primele programe sunt în curs de elaborare. Programăm foarte intens activitățile organizațiilor noastre, creăm planuri strategice pe care le vom concretiza în piloane operaționale, identificăm problemele externe și interne, punctele forte și punctele slabe ale organizațiilor noastre, ne gândim la posibilitățile de cooperare, căutăm aliați atât în sfera administrației publice, cât și în cea a afacerilor.
Atmosfera încinsă din sală și căldura de afară ne însoțesc pe tot parcursul zilei, dar munca aduce rezultate, după cum puteți vedea în fotografiile atașate. Mâine este ultima zi. Cât de repede trece timpul...

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Суббота 26 августа 2023 года.

Третий день мастерской в рамках 2-й сессии семинара в Бельце. Мы работаем над развитием наших организаций, разрабатываются первые программы. Мы очень интенсивно программируем деятельность наших организаций, создаем стратегические планы, которые будем конкретизировать в оперативных сваях, выявляем внешние и внутренние проблемы, сильные и слабые стороны наших организаций, думаем о возможностях сотрудничества, ищем союзников как в сфере публичного управления, так и в бизнесе.
Жаркая атмосфера в помещении и жара на улице сопровождают нас в течение всего дня, но работа приносит свои плоды, как вы можете видеть на прилагаемых фотографиях. Завтра последний день. Как быстро проходит время...

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023

 

Piątek 25 sierpnia 2023 r.

Drugi dzień warsztatu w ramach II sesji warsztatowej w Bielcach. Uczestnicy podzieleni na grupy, na użytek ćwiczeń warsztatowych, wymyślili i utworzyli trzy organizacje, dla których wspólnie przeprowadzimy cały proces planowania strategicznego. 
W wyniku grupowych prac powstały bardzo optymistyczne i odważne wizje stanu rozwoju każdej organizacji za kilkanaście lat. W oparciu o przedstawione przykłady i wskazówki, przy wsparciu ekspertów, każda organizacja wypracowała własną misję, jaka będzie nam przyświecała w tworzeniu i realizacji planów strategicznych. Mimo upału, atmosfera wytężonej pracy i dobre humory nas nie opuszczają.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Vineri, 25 august 2023.

A doua zi a atelierului ca parte a celei de-a doua sesiuni de lucru din Bielce. Participanții, împărțiți în grupuri, în scopul exercițiilor din cadrul atelierului, au propus și au creat trei organizații pentru care vom realiza împreună întregul proces de planificare strategică. 
Munca în grup a avut ca rezultat viziuni foarte optimiste și îndrăznețe asupra stării de dezvoltare a fiecărei organizații peste aproximativ un deceniu. Pe baza exemplelor și a îndrumărilor oferite, cu sprijinul experților, fiecare organizație și-a dezvoltat propria misiune pentru a ne ghida în elaborarea și implementarea planurilor strategice. În ciuda căldurii, atmosfera de muncă asiduă și bună dispoziție nu ne-a părăsit.

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Пятница 25 августа 2023 года.

Второй день семинара в рамках 2-й сессии в Бельце. Участники, разделившись на группы, придумали и создали три организации, для которых мы вместе проведем весь процесс стратегического планирования. 
В результате групповой работы были созданы очень оптимистичные и смелые видения состояния развития каждой организации через десятилетие или около того. На основе приведенных примеров и рекомендаций, при поддержке экспертов, каждая организация разработала свою собственную миссию, которой мы должны были руководствоваться при разработке и реализации стратегических планов. Несмотря на жару, атмосфера напряженной работы и хорошего настроения не покидала нас.

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023

 

Czwartek 24 sierpnia 2023 r.

Rozpoczynamy drugie warsztaty tematyczne w Bielcach. Warsztaty sierpniowe są poświęcone strategii organizacji i projektom. Zaczynamy od podstaw zrozumienia na czym polega planowanie strategiczne i operacyjne w organizacji, co to jest i czemu służy projekt. Mimo wyjątkowo trudnych warunków prowadzenie warsztatów ze względu na bardzo wysokie temperatury jakie panują w Mołdawii, uczestnicy aktywnie rozwiązują problemy i postawione przed nimi zadania.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Joi, 24 august 2023.

Începem a doua sesiune de workshop-uri tematice în Bielci. Workshop-urile din august sunt dedicate strategiei organizației și proiectelor. Începem cu o înțelegere de bază a planificării strategice și operaționale în organizație, ce este și la ce folosește un proiect. În ciuda condițiilor extrem de dificile de desfășurare ale workshop-urilor, din cauza temperaturilor foarte ridicate din Moldova, participanții rezolvă activ problemele și sarcinile lor.

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Четверг, 24 августа 2023 года.

Мы начинаем вторые тематические семинары в Бельцах. Августовские семинары посвящены стратегии организации и проектам. Мы начинаем с основ понимания стратегического и операционного планирования в организации, что такое проект и для чего он служит. Несмотря на чрезвычайно сложные условия проведения семинаров из-за очень высоких температур в Молдове, участники активно решают проблемы и задания, стоящие перед ними.

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023